Warrantti ry on Vaasan Yliopiston kauppatieteilijöiden ainejärjestö. Warrantti on perustettu vuonna 1989 ja nykyisellä jäsenmäärällään se on Suomen toiseksi suurin kauppatieteilijöiden ainejärjestö. Liittyessään Warranttiin, jäsenemme ovat samalla Suomen Ekonomien kylterijäseniä päästen myös heidän edunvalvonnan piiriin. Yhdistyksemme tärkein tehtävä on jäsenistömme edunvalvonta niin opinnoissa, vapaa-ajalla kuin työelämässä, sekä kauppatieteellisten opetuksen laadun valvonta ja kehittäminen Vaasan Yliopistossa. Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen yleiskokous. Operatiivisesta ja hallinnollisesta toiminnasta vastaa yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus tukenaan jaostot, kerhot, toimihenkilöt, pääainekerhot sekä perinneseura ja yleiskokouksen asettamat työryhmät.

 

Johdanto strategiatyöstä

Warrantti ry:n sääntömääräinen syyskokous 2.11.2021 asetti tulevalle vuoden 2022 puheenjohtajalle tehtäväksi koota strategiatyöryhmä ja käynnistää strategiatyö. Strategiatyön tarkoituksena on koota yhdistykselle toiminnan suunta ja tarkoitus vuosille 2023-2025. Työryhmä koostui vuonna 2022 kuudesta aktiivisesta Warranttilaisesta. Istuvan puheenjohtajan lisäksi mukana oli istuva varapuheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, entinen yrityssuhdevastaava sekä kaksi entistä varapuheenjohtajaa. Strategiatyössä arvioitiin laajasti yhdistyksen nykytilanne, edellisen strategian toteutuminen ja tilinpäätökset sekä toimintasuunnitelmat aiemmilta vuosilta. Strategiatyötä tuki myös jäsenistölle järjestetyt strategiaworkshopit keväällä 2022 sekä edunvalvontakysely.

Strategia vuosille 2023-2025 esitetään puheenjohtajan toimesta syyskokoukselle hyväksyttäväksi 2.11.2022. Strategian jalkauttaminen aloitetaan tammikuussa 2023. Strategian jalkauttamisen tueksi luodaan istuvalle hallitukselle selkeät ohjeet ja raportointivaatimus puolivuosittain strategian jatkuvuuden varmistamiseksi.

VISIO

Warrantti on kansainvälinen ainejärjestö, jonka kasvun ja taloudellisen kehityksen pohjana on Suomen yhteisöllisin jäsenistö niin opiskelun aikana kuin valmistumisen jälkeen. Warrantti panostaa vastuullisella toiminnallaan jäsentensä henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin laajalla tapahtuma- ja palvelutarjonnalla, luoden kestävän pohjan myös työelämään valmistumisen jälkeen.

MISSIO

Warrantti tukee jäsentensä opintoja sekä vapaa-aikaa aktiivisella ja tehokkaalla edunvalvonnalla, joka takaa Vaasan yliopiston kauppatieteellisen yliopistotutkinnon arvon. Warrantti luo toiminnallaan kannustavan ilmapiirin, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja kuulua osaksi yhteisöä.

ARVOT:

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on toimintamme perusta, jolla takaamme jäsenillemme ikimuistoisen opiskeluajan. Edistämme myönteistä yhdessä tekemisen kulttuuria, jossa autetaan toisia. Vaalimme toiminnassamme luottamusta, osallistamista, vuorovaikutusta ja jokaisen henkilökohtaista kasvua tuetaan. Warranttilaiset kokevat olevansa osa Warrantin yhteisöä koko opiskeluajan ja myös sen jälkeen.

Avoimuus

Toimimme läpinäkyvästi avoimesti viestien ja luotettavasti yhdistyksemme jäsenten etuja edistääksemme. Olemalla jokapäiväisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa jäsentemme kanssa voimme vastata heidän tarpeisiinsa jatkuvalla toiminnan kehittämisellä päivittäisellä tasolla.

Vastuullisuus

Olemme suunnannäyttäjä toimimalla ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Sitoudumme tekemään kestäviä ympäristötekoja toiminnassamme. Olemme myös arvostettu ja rehti yhteistyökumppani sidosryhmillemme. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun jäsenistömme kannalta tärkeissä asioissa ja viemme etujamme vastuullisesti eteenpäin. Ylläpidämme toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja hoidamme yhdistyksen taloutta vastuullisesti.

Yhdenvertaisuus

Warrantti pyrkii luomaan yhteisön, joka on jokaiselle turvallisempi tila. Yhteisössämme jokaista arvostetaan omana itsenään. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää toiminnassamme. Tarkastelemme toimintaamme vanhojen rakenteiden ja normien purkamiseksi ja olemme aina avoimia keskustelulle.

 

Strategian painopisteet 2023-2025:

Warrantti Suomen toiseksi suurimpana kauppatieteiden ainejärjestönä

TAVOITTEEMME

Warrantti ry on Suomen toiseksi suurin kauppatieteilijöiden ainejärjestö. Olemme ainejärjestönä haluttu ja arvostettu niin jäsenillemme kuin yhteistyökumppaneillemme. Tarjoamme jäsenillemme laajasti erilaisia tapahtumia, jäsenetuja ja aktiivitoimintaa. Kasvatamme jatkuvasti tapahtumiemme laadukkuutta ja kokoa vastataksemme jäsenistön tarpeisiin ja odotuksiin. Toimimme sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti vastuullisesti suunnannäyttäjinä kaikilla toimintamme osa-alueilla, jäsenistö edellä. Vaikutamme aktiivisesti sidosryhmissämme, erityisesti Suomen Ekonomeissa, Vaasan Yliopistolla ja Vaasan Yliopiston Ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen kanssa ja pidämme yllä dialogia vahvistaen suhteita muihin.

Toiminnan täytyy vastata suurta jäsenmääräämme ja arvostettua yhteisöämme.

TOIMENPITEEMME

●  Tapahtumien monipuolisuuden lisääminen, koon kasvattaminen ja kiinnittäen huomiota hyvinvointiin ja turvalliseen ympäristöön.

●  Yrityssuhteiden kehittäminen nykyisiä yhteistyökumppaneita vaalimalla sekä määrää kasvattamalla.

●  Arvostettuna kumppanina toimiminen ja vahva vaikuttaminen sidosryhmissä tuoden Warranttia esiin ylpeydellä niin paikallisella kuin kansallisella tasolla.

● Aktiivinen kannanotto paikallisesti ja kansallisesti jäsenistöämme koskevissa kysymyksissä.

 

Maisteri ja alumnitoiminnan vahvistaminen

TAVOITTEEMME

Warrantin maisterijaosto on jatkossa suuressa osassa yhteisömme kehitystä toiminnan jatkuvuuden ja houkuttelevuuden kannalta. Maisterivaiheen opiskelijoille tarjotaan yhä enemmän tapoja vaikuttaa yhteisössämme ja löytää heille väylä integroitua yhteisöömme. Warrantin alumniyhdistyksen toiminta vakiinnutetaan osaksi yhteisöämme. Alumnitoiminnan avulla vahvistetaan myös Warranttilaisten yhteyttä työelämään sekä alumnien opiskeluaikana rakentamaan yhteisöön.

TOIMENPITEEMME

●  Maisteritoiminnan vahvistaminen ja kehittäminen maisterijaoston avulla

●  Alumneille ja maistereille suunnatut heidän kysyntäänsä vastaavat tapahtumat.

●  Pääainekerhojen aktivoiminen osaksi alumni- ja maisteritoimintaa.

●  Alumniyhdistyksen toiminnan vakiinnuttaminen osaksi Warrantin yhteisöä

 

Yhteisön vahvistaminen

TAVOITTEEMME

Warrantti tekee opiskeluajasta ikimuistoisen. Toimimalla yhdenvertaisuuden ja vastuullisuuden puolesta varmistamme ja tarjoamme turvallisemman tilan opiskella ja viettää vapaa-aikaa. Kannustamme jäseniämme aktiiviseen toimintaan yhteisössämme ja otamme uudet opiskelijat heti mukaan toimintaamme. Vastuullisuus ja läpinäkyvyys toiminnassamme lisää yhteisöllisyyttämme.

TOIMENPITEEMME

●  Code of Conductin jalkauttaminen jokaiselle jäsenelle, niin että Warrantti on turvallisempi tila kaikille.

●  Jäseniemme hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen, hyvinvointiin ja mielenterveyteen kohdistuvia tapahtumia, sisältöä ja jäsenetuja tarjoamalla.

●  Aktiivitoiminnan kasvattaminen toimihenkilöiden, jaostojen ja kerhojen kautta.

●  Yhteistyön lisääminen paikallisten sidosryhmien kuten paikallisten päättäjien ja yritysten kanssa, jotta Vaasa olisi mahdollisimman viihtyisä koti jäsenillemme.

●  Kansainvälisten opiskelijoiden integroiminen osaksi yhteisöämme viestimällä englanniksi ja järjestämällä matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia.

●  Olemme valmiita oman tilan ostoon tiedostaen sen potentiaalin yhteisöllisyytemme vahvistamisessa.

 

Laadukas ja kokonaisvaltainen edunvalvoja

TAVOITTEEMME

Warrantti on voimakas edunvalvoja, joka valvoo jäsentensä etuja joka saralla – opiskeluissa, työelämässä ja vapaa-ajalla – reagoimalla muuttuviin olosuhteisiin nopeasti ja puolustamalla jäseniään.

TOIMENPITEEMME

●  Hallopedien entistä vahvemmin toimintaan sisällyttäminen yksopedi-hallopedi yhteistyötä kehittämällä.

●  Pääainekerhojen kehittäminen aktivoimalla ja kasvattamalla toimintaa.

●  Warrantin ja Vaasan yliopiston välisen dialogin kehittäminen lisäämällä

tiedottamista yhtäläisesti.

●  Kansallisella tasolla ajankohtaisiin aiheisiin kuten yhdenvertaisuuskysymyksiin tarttuminen niin yksin kuin yhdessä muiden sidosryhmien kanssa.

 

Työelämälähtöisyyden lisääminen ja yritysyhteistyön kehittäminen

TAVOITTEEMME

Warrantti ja sen alaiset toimijat mahdollistavat työelämätaitojen kehittämisen opintojen aikana. Tuomme yrityksiä lähelle opiskelijoita vahvistaen samalla työelämälähtöisyyttä, laadukkaiden ja akkreditoitujen opintojen lisäksi.

TOIMENPITEEMME

●  Pääainekerhojen yhteyden yrityksiin vahvistaminen.

●  Työelämälähtöisten tapahtumien kuten case-iltojen ja excursioiden lisääminen yrityssuhdejaoston lisäksi pääainekerhojen järjestäminä.

●  Maisteri- ja alumnitoiminnan avulla alumnien integroiminen Warranttiin.

●  Jäsenetujen lisääminen niin paikallisella kuin kansallisella tasolla.